Chat with us, powered by LiveChat

BROSZURA INFORMACYJNA

Informacja o administratorze danych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest PROALTUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa, KRS-Nummer 0000563623, USt.-IdNr. 6711817750, REGON-Nr. 361799377.

Z administratorem można skontaktować się pisemnie, kierując korespondencję na ww. adres lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@proaltum.plinfo@proaltum.deinfo@erania.pl.

Aktualny kontakt z administratorem można znaleźć na stronie internetowej www.proaltum.plwww.proaltum.dewww.erania.plwww.erania.de.

Informacja o celach przetwarzania

Celem przetwarzania danych jest: prowadzenie czynności w celu zawarcia umowy z osobami których dane dotyczą, wykonywanie umów zawartych z osobami których dane dotyczą, realizowanie obowiązków i uprawnień osób, których dane dotyczą wynikających z zawartych z administratorem umów, marketing produktów i usług których dostawcą jest administrator, badania satysfakcji, prowadzenie kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz poprawy jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji klientów, realizowanie obowiązków i uprawnień administratora jako pracodawcy, usługobiorcy lub usługodawcy.

Kategorie posiadanych danych osobowych

Informujemy, że posiadane kategorie danych osobowych to imię i nazwisko, adres zamieszkania/adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon, dane o stanie zdrowia i inne szczególne kategorie danych osobowych niezbędne do prowadzenie czynności w celu zawarcia umowy z osobami, których dane dotyczą, wykonywanie umów zawartych z osobami, których dane dotyczą, realizowanie obowiązków i uprawnień osób, których dane dotyczą wynikających z zawartych z administratorem umów (wyłącznie wówczas, gdy administrator dysponuje podstawą prawną do przetwarzania tych kategorii danych).

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Niniejszym oświadczam, iż zostałem poinformowany, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  3. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. marketing produktów i usług własnych administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody (art. 9 ust. 2 lit. c RODO).

Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem, a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratora. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora na rynku i realizowania przez niego celów, do których dane zostały udostępnione. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody może zostać złożone listem poleconym wysłanym na adres administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: info@proaltum.plinfo@proaltum.deinfo@erania.pl.

Informacja o kategoriach odbiorców i przekazywaniu danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przedsiębiorcom stale współpracującym z administratorem na podstawie zawartych umów, w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, księgowo-kadrowe, prawnicze, ubezpieczeniowe, leasingowe, podmiotom powiązanym kapitałowo z administratorem i instytucjom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami, w tym biurom informacji gospodarczej i instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, co jest związane z przetwarzaniem danych osobowych w systemach informatycznych. W przypadku przekazywania danych do państw trzecich, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

Informacja o profilowaniu danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Profilowanie będzie prowadzone na podstawie danych osobowych znajdujących się w zbiorze administratora, w szczególności na podstawie danych o wcześniej zakupionych u administratora produktach lub usługach, jak również informacji dostępnych na rynku dotyczących bieżącego popytu. Profilowanie będzie prowadzone z wykorzystaniem aktualnego oprogramowania stworzonego w tym celu. Celem profilowania będzie marketing produktów i usług oferowanych przez administratora oraz dostosowanie oferty do potrzeb i zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Oferta ta będzie mieć charakter jedynie propozycji lub informacji i nie będzie w żaden sposób wiązać osoby, której dane dotyczą.